LUXIⅡ Bracket

 

마찰을 줄이고 치료기간을 단축

 

손쉬운 디본딩

 

18캐럿(75%) 골드 포함 슬롯

 

dovetail 형태의 베이스

 

제조사 : R.M.O (Made in USA)

Price

KQ-3072

LuxiⅡ Ceramic .018 Slot (3-3)

₩ 138,000

KQ-3075

LuxiⅡ Ceramic .018 Slot (5-5,no hook)

₩ 230,000

KQ-3076

LuxiⅡ Ceramic .018 Slot (5-5)

₩ 230,000

KQ-3092

LuxiⅡ Ceramic .022 Slot (5-5)

₩ 138,000

KQ-3096

LuxiⅡ Ceramic .022 Slot (3-3)

₩ 230,000